\
Danh nhân trong tộc được vinh danh

Lần đầu tiên học sinh người dân tộc thiểu số Văn Lăng được tiếp cận với phòng học hiện đại sử dụng sách giáo khoa điện tử Classbook.